Uw online groothandel aan de scherpste prijs!
Li-O Products bedrukt kledij - servetten - placemats - bestekzakken - broodzakken enz ...

Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit.

 

1. De goederen of diensten worden gelevers zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

 

2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aard van de industrie of handel.

 

3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

 

4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

 

5. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na ontdekking ervan gemeld te worden.

 

6. Onze leveringen zijn contant betaalbaar (of: onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 14de dag na factuurdatum.)

 

7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico's vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7de dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

 

8. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een interest op van 12% per jaar.

 

9. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 dagen na de aangetekende verzending van de aanmaning zal de schuld bovendoen verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

 

10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen, voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht door de rechtbank van woonplaats van de consument.

 

11. In een straal van 15 km vanaf Destelbergen worden er geen transportkosten aangerekend, als het bedrag minimum 75 euro bedraagt (Excl. Btw).

2024 Li-O Products vof. Alle rechten voorbehouden. Alle prijzen zijn excl. BTW. Webshop by KMOSites